Oferta

WARUNKI WSPÓŁPRACY

ZAMÓWIENIA

ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE HURTOWE DLA FIRM , NIE PROWADZIMY SPRZEDARZY DETALICZNEJ

•      Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej e-mail z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego.

•      Oferta lub ustalenie oraz zamówienie, powinno zawierać opis zlecanego dzieła, jego całkowitą wartość, a także powinno jasno określać termin realizacji.

•      Po przyjęciu zamówienia AR IDEA przesyła potwierdzenie zamówienia, szczegółowy kosztorys wykonania zlecenia, na podstawie którego będzie wystawiona końcowa faktura VAT. Przy określaniu kolorystyki projektu (nadruku) należy posługiwać się systemem kolorów Pantone lub CMYK. Wykonywanie nadruków próbnych przez AR IDEA jest odpłatne. Wszystkie projekty, zdjęcia, makiety i inne materiały wykonane przez firmę AR IDEA stanowią jej wyłączną własność.

 

PŁATNOŚCI

•      W przypadku wycofania się Zamawiającego z realizacji zamówienia jest on zobowiązany pokryć wszelkie poniesione przez Wykonawcę przy realizacji tego zamówienia koszty.

•      O ile strony nie ustalą inaczej 3 pierwsze zamówienia 100% przedpłaty brutto, pozostała płatność przelew potwierdzony 1 dzień przed odbiorem/wysyłką. Następne zamówienia termin płatności 7-14 dni.

•      Zakupiony przez Zamawiającego towar lub usługa pozostają własnością Wykonawcy do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

•      Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami w stosunku do Wykonawcy, ten zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

•      AR IDEA ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.

•      Agencja Reklamowa IDEA nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przekroczenia terminu realizacji zamówienia. Reklamacje na towary z nadrukiem, na których nadruk nie został wykonany w Agencji Reklamowej IDEA nie będą uwzględniane.

 

TRANSPORT

•      Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Agencji Reklamowej IDEA niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

•      Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.

 

REKLAMACJE

•      Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny 
z zamówieniem przez pracownika agencji reklamowej IDEA. Informacje 
o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych winny być dostarczone w formie pisemnej w ciągu 10 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

•      Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. Reguła ta dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk, grawer czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w Agencji Reklamowej IDEA towar czysty (bez zdobienia). Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. IDEA nie uznaje odstępstw od tej reguły.

•      Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.

 

POZOSTAŁE WARUNKI

•      Wykonawca zastrzega sobie prawo zmiany cen w przypadku zmiany istotnych szczegółów zamówienia.

•      Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Wykonawcę produktów i usług w materiałach reklamowych, na stronie www, jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Wykonawcy.

•      Wykonawca ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

•      Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

•      Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby firmy AGENCJI REKLAMOWEJ IDEA

•      W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

•      Składając zamówienie w AGENCJI REKLAMOWEJ IDEA Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.

 

© 2013-2024 IDEA2 K. TOMANEK